Månadsarkiv: september 2014

Kvalitetsplan

KvalitetsplanIdag levererar vi vår kvalitetsplan som vi arbetat med sedan terminsstarten. Mallen är hämtad från Örebro kommun och ska stötta verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet. I kvalitetsplanen, som du hittar här>>, finner du en kort bakgrund och fakta om oss. Vi har även beskrivit våra 10 processer som vi kommer jobba med samt gjort en översikt av de aktiviteter som vi kommer göra för att arbeta med områdena: Elevernas kunskapsresultat, Bedömning för lärande, 1-1 och Trygghetsarbetet.

/Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet

ITS Bakgrund

ITS Bakgrund

Sammanställningen från terminsstarten HT14 visar att många på vår sektor använder ITSlearning (ITS) inom olika områden. Mitt arbete som processledare inom ITS inriktas på aktiviteter som syftar till att öka vårt kollegiala lärande och erbjuda möjlighet för lärare att vidga sin digitala kompetens genom att bredda och fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom ITS. Insatserna skall leda till att ITS blir ett pedagogiskt stöd och verktyg för oss i vardagen.

//Christer Backlund, processledare ITS

BFL Vecka 37

Vi träffades i våra respektive grupper och läste och reflekterade över vad BFL betyder och innebär. Målet var att alla ska ha en grundförståelse för vad formativ bedömning är. Vi har valt Forskning för klassrummet (2013) som litteraturunderlag för denna process. Vidare fick alla deltagare upprätta en handlingsplan>> för att komma igång med arbetet. Till nästa månad ska alla ha provat någon metod/aktivitet för att se vad eleverna lärt sig under en lektion. Nästa gång startar arbetet med första nyckelstrategin: Klargöra, förstå och dela lärandemålen.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Vecka 36

Jag presenterar för processteamet, dvs bygglärarna, idén om hur vi ska arbeta med hela personalen detta läsår. Vi ska arbeta i lärgrupper där de kommer vara samtalsledare för varsin grupp. En gång i månaden träffas gruppen för att läsa, reflektera, utbyta erfarenheter, tips & råd om de olika nyckelstrategierna inom BFL. Processteamet kommer hela terminen träffas veckan innan för att förbereda sig inför lärgruppstillfället kommande vecka. Första tillfället kommer starta med att alla får en gemensam bild av vad BFL och formativ bedömning betyder. En utvärdering, som genomfördes innan denna process startade, visar att drygt hälften av personalen vet vad BFL betyder.BFL innebär

//Bertil Eliasson, processledare BFL

BFL Bakgrund

Vår vision>> för Riksgymnasiet är att vi ska skapa en stabil grund för fortsatt lärande och utveckling för våra elever. Ett sätt vi väljer för att genomföra detta är att öka det kollegiala lärandet och lära oss mer om lärprocesser. Därför har vi startat arbetet med Bedömning för lärande (BFL).

Jag är processledare för BFL och processteamet består av bygglärarna som deltog i BFL-projektet under våren tillsammans med kvalitetsutvecklare Victoria Svensson.

//Bertil Eliasson

Jubileumsfest

RG30arIdag har vi haft jubileumsfest. Vi har firat att Riksgymnasiet för hörselskadade har funnits i Örebro i 30 år. Det blev en dag tillsammans med elever och personal på Hjalmar Bergmanteatern. Landshövdingen invigningstalade och Fashion Pack stod för underhållningen. Avslutningsvis åt vi alla lunch tillsammans på Conventum. En sammanfattning av dagens #RG30ar finner du här>>

APL för treor och fyror

Då har våra treor och fyror gjort sin första APL-vecka av fem. APL, som står för Arbetsplatsförlagt lärande, ingår som en del i utbildningen för alla elever som går ett yrkesprogram. Under denna första vecka har eleverna introducerats på sina arbetsplatser och mentorer och yrkeslärare har hjälpts åt för att besöka några av dem. Kommande veckor fortsätter besöken hos våra elever och då kommer även vår APL-samordnare Rigmor besöka flera av dem. För många av våra elever är det första gången de är ute på en så här lång praktikperiod och det innebär förstås många nya upplevelser och erfarenheter samt många nya lärdomar att ta med sig tillbaka till skolan. Men det är ju ännu flera veckor till det är dags att återgå till skolans lokaler och den vanliga undervisningen och redan v.43 är det dags igen, då är det våra tvåor som ska ut på en tvåveckors-APL. Mer om det då.

IMG_2438.JPGBilder från APL-besök hos elever på Fordons- och transportprogrammet