Kategoriarkiv: Stöd och hjälpmedel

Vår breda bas

Jag har haft två intressanta och givande dagar i Uppsala på en konferens som arrangerades av SPSM. Även om konferensen i huvudsak handlade om språkstörning så anser jag att mycket av det som sades går att applicera på andra delar av skolans verksamhet. Ett exempel är Lena Hammars föreläsning som handlade om en tillgänglig lärmiljö. Utifrån en bild som visades under föreläsningen (se nedan) började jag fundera vidare kring vår egen verksamhet och inser att vi nog har en relativt tillgänglig lärmiljö. Bilden beskriver hur en bred bas av anpassningar och stimulans i den dagliga lärmiljön minskar behovet av mer omfattande insatser t.ex. åtgärdsprogram. Min reflektion är givetvis att vi kan bli bättre på detta, men det känns ändå bra att vi redan i dag har en bred bas att stå på.

VårbredabasI våra klassrum är det en självklarhet att eleverna har möjlighet till digitala lärverktyg, inläsningstjänst, individuella instruktioner, tydliga individuella planeringar och andra riktade insatser. Då vi har en bred bas som vi hela tiden vill förbättra minskas behovet av extra anpassningar och särskilt stöd. Det är viktigt att man som pedagog funderar över sin egen undervisning och ställer sig frågor som: är mina instruktioner tydliga, är lektionens struktur tydlig, vet eleverna syftet med uppgifterna? Med det förhållningssättet kommer vi alltid kunna främja en god lärmiljö och fortsätta förbättra vår bas.

//Sofia Klingberg, processledare Stöd och hjälpmedel

Ska de nationella proven anpassas eller inte?

Nationellt provEn fråga som väcker tankar. Jag möter dagligen elever som har anpassningar i sin undervisning och hur är det för dessa elever – får de möjlighet till samma anpassningar på de nationella proven som de har i den ordinarie undervisningen?

Några lärare har tillsammans med mig som specialpedagog diskuterat kring ovanstående frågeställning, främst när det handlar om elever med en språknedsättning. Det finns inte några enkla lösningar på hur man ska gå till väga, men vi får inte glömma att vi måste se till elevens bästa. De nationella proven får inte bli ett misslyckande bara för att en elev som är van vid anpassningar helt plötsligt inte får ha några. Hur mycket som ska anpassas och inte är en svår fråga och det behöver vi titta på från individ till individ. Den här diskussionen kommer att fortsätta hos oss och som hjälp på vägen finns till exempel Skolverkets länkar där man kan få tips på hur man kan anpassa för att proven fortfarande ska pröva det de ska.

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning/funktionsnedsattning

Läs mer:
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/anpassning/las-och-skrivsvarigheter

http://www.spsm.se/sv/Om-webbplatsen/Nyhetsarkiv/n/Nationella-prov–anpassade-eller-inte/

//Sofia Klingberg, processledare Stöd och hjälpmedel

 

Stöd och hjälpmedel – Bakgrund

stodochhjalpSkolan har ett ansvar för att individanpassa undervisningen för att varje elev, utifrån sina egna förutsättningar, ska utvecklas så långt som möjligt i sina studier. Den 1 juli i år ändrades skollagen vad gäller särskilt stöd och vi kunde läsa om ett nytt begrepp, extra anpassningar. Nu står det att kan det ”befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen” (Skollagen 3 kap. 5a §)

Extra anpassningar är alltså ett steg som ska ske innan utredning om behov av särskilt stöd. Utifrån denna lagändring behöver vi se över vår arbetsgång och rutiner kring särskilt stöd och implementera begreppet extra anpassningar i vår verksamhet.

/Sofia Klingberg, processledare Stöd och hjälpmedel