Etikettarkiv: Digital kompetens

ITS-processen rullar på

Information

När processen startade för tre år sedan var ITSlearning relativt nytt och inte alls den hjälp som man kanske önskade. Det var lätt att uppfatta systemet som besvärligt och krångligt. Då personalen på sektorn besvarade frågeställningen “Vad använder du ITSlearning till idag?” svarade de enligt bilden nedan. Svaren har ett stort fokus på informationsinhämtning:

ITS 2014

Produktion

Tiden går fort när man har roligt och idag är ITS väletablerat och har till stor del blivit det naturliga hjälpmedel i verksamheten som var syftet när det initierades. När samma frågeställning besvaras idag har svaren en jämnare fördelning i diagrammet och förändrats från att ha tyngdpunkten på sökande av information till ett mer produktionsbaserat arbetssätt, där användaren nyttjar flera olika funktioner i plattformen för att genomföra kursen.

ITS 2017

Dokumentation

När det gäller vårt sätt att samla och ta del av dokumentation (kursen: RGTU Dokumentation) kring elevens framsteg under utbildningstiden så är även detta en del i vardagen för de allra flesta i vår verksamhet, både elever och personal.

Dokumentationsmallarna från tidigare år bildar nu en historik som är lätt att överblicka och informationen är tillgänglig efter behov.

Ett bevis för det är när elever byter lärare och när personal slutar eller börjar hos oss. Då kommer en hel del mail till mig med förfrågningar om att få tillgång till “RGTU Dokumentation 16-17” eller någon av de tidigare versionerna för att snabbt hitta olika typer av information.

Den version av “RGTU Dokumentation” vi använder nu (16-17) byggdes upp under senare delen av vårterminen -16 utifrån erfarenheter och önskemål från året innan.

Några av nyheterna är att mentorerna har en egen mapp där de samlar minnesanteckningar som endast de har tillgång till. Andra nytillkomna saker är mallar för kollegiala erfarenheter, anpassningar och studieplanering.

Även det vi tidigare kallade omdömen har förändrats, det heter nu studieuppföljning och själva hanteringen av uppföljningen har förenklats. Höstens arbete med att skriva in studieuppföljning föregicks av ett antal informationstillfällen och avlöpte sedan ganska smärtfritt under några veckor.

Förutom samtliga våra elever är det idag 58 personal som har tillgång till årets dokumentation, både i och utanför vår sektor. Den största delen av dem skriver studieuppföljning på eleverna i “sin” kurs, det sker en till två gånger om året beroende på längden på kursen. Mentorer genomför samtal med eleverna där de under året planerar och utvärderar resultatet tillsammans med eleven enligt bilden.

årshjul its

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

ITS-processen lyfter

ITS lyfterFortbildningen 

En utbildningsinsats planerades under våren, den var gemensam för alla gymnasieskolor i Örebro. På vår sektor tjuvstartade vi sent i våras med det första steget och hela paketet genomfördes under första delen av höstterminen. Resultatet är ännu och inte redovisat men förhoppningsvis finns det nu en bredare kompetens, vilket kan göra det lättare att få och ge hjälp om man kört fast.

Utvärderingen 

Vid utvärderingen i våras av den del i Its-processen som handlar om att samla information (RG Omdömen 14-15) omkring eleven i våras sticker två saker ut och det härrör från arbetet med omdömen och utvecklingssamtalen. Det som kommenterades kan sammanfattas med “håll inte på att ändra en massa” och “inga utvecklingssamtal under praktikperioder”. Under det här året har det inte gjorts några ändringar i de mallar som ligger från början. När det gäller tidpunkten för utvecklingssamtalen känner jag att jag inte kunnat påverka tidpunkten på ett bra sätt.

Dokumentationen

Tanken att dokumentation omkring eleven samlas på en plats, RG Dokumentation 15-16, är känd men om det blivit en naturlig del i arbetet är svårt att bedöma.

En frågeställning som ar aktuell just nu är hur “man” håller information i RG Dokumentation 15-16 aktuell? Det finns uppgifter som ibland förändras under året och blir därmed inaktuell, vilket blir vilseledande för den som söker information.

Utvecklingen

Den närmaste tiden kommer arbetet att inriktas att förbättra förutsättningarna runt arbetet med omdömen och utvecklingsamtal. Det gäller mallarnas utformning och innehåll samt att försöka påverka tidsplanen så att arbetet inte uppfattas som “något nödvändigt ont” eller att det kommer vid “fel” tidpunkt utan det blir något positivt som bidrar till elevens utveckling.

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

 

It’s learning utbildning

Sara ITSutbildningTre veckor under höstterminen ägnade vi på RGTU våra tisdagsmöten till att dels stärka kunskaperna och dels bli säkrare på de olika funktionerna som finns i lärplattformen It’s learning. Detta utifrån att Örebro kommun gjort en extra satsning på just It’s learning. Vi gick igenom fyra olika steg (Steg RGTU – Steg 1 – Steg 2 – Steg 3) som innehållit föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Mer info hittar du här: ITSutbildning

Många har hunnit igenom alla dessa stegen medan andra fått mer tid till att nöta It’s learning och dess funktioner på sin egen nivå vid flera tillfällen.

För att genomföra dessa fyra steg, som delvis gick parallellt, hade jag hjälp av Anna-Eva Olsson, Christer Backlund (processledare för It’s learning) och Emil Jansson (IKT-pedagog).

//Sara Selling, lärspridare och processledare i 1 till 1

Vad använder du ITS till idag?

ITSVT15

Frågan, vad använder du ITSlearning till ställdes till personalen på sektorn i början på höstterminen 2014. Idag när det nu nästan är slut på vårterminen återkommer samma frågeställning, resultatet från undersökningen ser positivt ut. Användning av olika funktioner i plattformen har fått en jämnare spridning och vi står väl rustade inför höstens utbildningssatsning.

//Christer Backlund, processledare ITSlearning

 

It’s learning – Steg RGTU och Steg 1

Steg1ITSNu var det dags för det andra tillfället av It’s learning-utbildningen. All personal på RGTU fick välja mellan att repetera Steg RGTU som leddes av Anna-Eva Olsson eller att fortsätta på det nya steget, dvs Steg 1 som leddes av Sara Selling.

I Steg RGTU fick några av personalen repetera saker som hade tagits upp på det förra tillfället samt att de fick möjlighet att ställa fler frågor och få svar på sina funderingar.

I Steg 1 var det fokus på att skapa kurs samt funktioner i kursen. Deltagarna fick lära sig hur man skapar en kurs och hur man lägger till deltagare. De fick även se vad man kan göra med en kurs, dvs göra uppgifter, anteckningar, diskussioner, lägga till filer eller mappar o.s.v.

I höst fortsätter vi med It’s learning utbildningen under några tillfällen för att förhoppningsvis till juluppehållet ha hunnit med så mycket som möjligt så att all personal känner sig mer bekväma i sitt användande av lärplattformen It’s Learning.

//Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

It’s learning – Steg RGTU

Steg RGTUNu har vi, lärspridare, tillsammans med Christer Backlund (processledare för It’s learning processen) på RGTU kommit igång med It’s learning-utbildning för personalen på RGTU. Vi har delat upp utbildningen i fyra steg (Steg RGTU, Steg 1, Steg 2 och Steg 3). Alla ska klara av det föregående steget för att kunna komma vidare till nästa steg.

Christer Backlund fick äran att ta hand om Steg RGTU. Han gick då igenom de viktigaste grundfunktionerna i lärplattformen It’s learning. Bland annat fick personalen information om var de kan hitta olika information, blanketter, rutiner o.s.v.

Därefter fick alla personal göra ett test för att testa deras kunskaper kring de grundläggande delarna. Efter testet kunde alla se om de var redo för nästa steg eller om de behöver repetera lite mer vid nästa tillfälle som kommer i juni. Det finns alltså möjlighet att gå om samma steg flera gånger för de som känner att de behöver mera tid.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Intresse av studiebesök & information om It’s learning

Dator TuVi, lärspridare på RGTU, har gått igenom kollegornas önskemål om vilka områden som vi ska satsa på under våren och har nu valt ut två områden – Studiebesök och It’s learning.
Vi, lärspridare, ville gärna veta hur många som var intresserad av att göra studiebesök hos en skola/några skolor där de har kommit långt i 1-1 satsningen. Vi ville även veta vad vi vill se när vi gör dessa besök.

Ett frågeformulär har gjorts och lagts in i kursen “Lärspridare RGTU” på It’s learning och alla inom RGTU ombads att svara på formuläret. Resultatet blev att 10 kollegor har visat sitt intresse. Vi, lärspridare, kommer att kalla till en träff med dessa 10 personer. På mötet hoppas vi även att vår IKT-pedagog, Emil Jansson kan delta. På mötet ska vi brainstorma och skapa en plan samt en tidsplan.

Vi, lärspridare, berättade också om vad vi ska göra under två kommande tisdagsmöten (relaterat till 1-1 satsningen). It’s learning ligger då i fokus. Örebro kommun har beslutat om en satsning där alla i Örebro kommun ska gå en trestegsutbildning kring It’s learning i höst, men vi på RGTU vill sätta igång redan nu. Vi, lärspridare, samt Christer Backlund (processledare för It’s learning processen) har därför gjort upp en plan för hur vi ska utbilda vår personal. På de kommande två tisdagarna kommer vi därför att sätta igång denna satsning, de två första stegen. Det första steget handlar om baskunskaper kring It’s learning och det andra steget handlar om att skapa kurser. Mer om detta kommer den 5 maj.

//Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Nätverkande rektor på BETT

Anders på BettTidigare har jag varit på SETT-mässan i Kista, nu var hela gymnasieförvaltningens skolledare uppgraderade till BETT-2015 i London. Det var med höga förväntningar som jag anslöt i sista minuten till bussen som tog oss till Arlanda. Förväntningarna låg i att jag var sugen på att få inspiration till skolutveckling och så klart ville jag också se någon ny innovativ pryl som man kunde börja längta efter.

Nu kom logistiken att tyvärr dra ned det positiva, då vi bodde på vischan. Alla dagar blev det mycket bussåkande i centrala London vilket tog tid, mellan fyra och sex timmar i buss per dag. Om jag nu inte fokuserar på logistiken utan i stället tittar på vad jag fick med mig inför framtiden så handlade det i första hand om nedanstående. Läs mer

Aktuellt – vecka 4

BETTDenna vecka är rektorerna på Tullängssgymnasiet på Bett-mässan i London. När våra rektor Anders Adamson kommer hem därifrån så kommer han berätta mera om hans intryck och inspiration som kommer ge avtryck i vår verksamhet i framtiden.

Denna vecka har vi också startat arbetet med PAR-modellen och planerat den första aktiviteten som sker under kommande vecka. Planering av kommande vinterdag pågår också för fullt och vårt arbete med hur vi ska dokumentera våra extraanpassningar fortgår.

Önskemål för VT15

På vårt första tisdagsmöte för terminen hade vi fokus på vilka områden, inom 1-1 satsningen, RGTU ska satsa på under vårterminen 2015.

Lärarna på RGTU började med att sitta var och en och fundera över sina egna önskemål. Om vad de ville göra eller känner att vi på RGTU behöver arbeta med under vårterminen. Det kunde bland annat handla om fortbildning, repetition samt råd & stöd.

Efter att lärarna hade skrivit ner olika punkter, grupperades lärarna i smågrupper med 4-6 personer i varje grupp. De fick då gå igenom varandras punkter och sedan gemensamt välja ut de två viktigaste punkterna. Därefter fick varje grupp redovisa vilka två punkter de valt samt varför de tyckte att just dessa punkter skulle vara högprioriterade för RGTU under våren 2015.

VT15 RGTU entillenTotalt blev det 14 olika punkter som vi, lärspridarna, la in i en Mentimeter-röstning. Därefter fick varje lärare 100 poäng som de kunde fördela bland de 14 punkterna.

Efter att alla lärare hade röstat fick önskemålet “Få in kursplaner/läroplaner i It’s learning” flest röster (15 %). På delad andra plats (13 %) kom “Mer tid till fördjupning av olika program” och “Mer kunskaper kring It’s learning”. På delad tredje plats (11 %) kom “Besöka andra skolor” och “Träna mer på att filma (lärare+elever)”.

Nu ska vi, lärspridarna, stämma träff med vår IKT-pedagog, Emil Jansson, där vi går igenom resultatet från tisdagens möte. Vi, lärspridare, ska tillsammans med Emil diskutera hur vi kan arbeta med att uppfylla vår sektors önskemål för denna termin och hur Emil kan stötta oss i det arbetet.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1