Etikettarkiv: HT14

Hur blev det?

Tre läsår har snart gått och vi är redo för att summera vårt arbete. Under tre år har vi samlat in underlag, funderat, analyserat, ändrat och justerat. I dagsläget har vi en god bild av vad som fungerar i vår verksamhet och hur vårt läsår behöver struktureras upp för att arbetet ska flyta på. Självklart har vi även identifierat många utvecklingsområden som kvarstår och just nu funderar vi på hur vi bäst går vidare med vår organisation, är det bra att fortsätta att jobba med processer eller ska vi hitta andra former för vår organisation? Grunden för vårt nästa läsår ser iallafall ut så här: RGTU Läsårsplanering lå1718 GRUND Inför nästa läsår har vi försökt vara noga med att hitta ett jämt flöde av utvecklingssamtal, arbete med studieuppföljningen, APL/praktikperioder, hemresor, nationella prov, programbesök och skolbesök. Det är en stor utmaning att inte de stora ”aktiviteterna” ska krocka med varandra samt att få en rimlig och jämt fördelad arbetsbelastning på både elever och personal. Men nu tror vi att vi har kommit fram till en framkomlig väg.

Men hur gick det då med Visionen? En vision är ju just en vision som ska ange riktning och sätta ord på vilken effekt vi vill se i vår verksamhet. Vi valde som strategi att jobba med processledningsmodellen och för att följa upp så använde vi målen i vår kvalitetsplan och jobbade med våra uppföljningsverktyg: enkäter (CMA-skolenkät och LivHälsaUng) samt kvalitativa mätningar i form av intervjuer med våra elever där vi under åren diskuterat välbefinnande- och trygghetsfrågor med samtliga elever men även lagt extra fokus på den elevgrupp som började hos oss i augusti 2014 och som nu tar studenten i juni. Dessa elever har vi under tre tillfällen intervjuat med våra ”nollbas-frågor” som gett oss möjlighet att få fördjupad insikt om hur just dessa elever ser på sin skolsituation och framtidstro. Resultatet från dessa frågor finner du här: Resultat Nollbas Aug14 Sep15 Jan17

Tyvärr har både enkätsvaren från CMA-skolenkäten samt LivHälsaUng-enkäten blivit försenade så resultatet från dessa utvärderingsverktyg får jag återkomma med längre fram.

Som en liten bonus kan vi dock redovisa svaren på frågan ”Ska du sommarjobba (eller jobba efter studenten) på din APL/praktikplats?” som vår APL-samordnare Rigmor ställde till alla 2or, 3or och 4or (40 st) efter deras APL/praktikperiod vt17. 19 av eleverna svarade JA på frågan!! Mycket positivt och ett resultat vi aldrig varit i närheten av tidigare…

//Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet

BFL Vecka 23

Efter snart ett läsårs kämpande med BFL så gjorde vi idag en kort och enkel utvärdering. Och då blir det tydligt att någonting har hänt under året. Ett stort antal av personalen har idag större inblick i vad Bedömning För Lärande innebär, vilket bilden visar:BFLht14vt15Nu ska bara kunskapen implementeras i större utsträckning än idag…det arbetet planeras just nu för att sedan sparka igång nästa läsår. Målet då blir att fler elever ska känna sig trygga med hur bedömningen sker och på vilka grunder.

Men innan vi tar nästa steg så är det dags för alla att få ett välbehövligt sommarlov….

//Bertil Eliasson, processledare BFL

Nytt år och nya löften

Det är lätt att satsa stort och stupa före målsnöret. Gör en genomgång av din livsstil. Vad är bra och vad kan och vad VILL JAG förändra? Vilken hjälp och stöd behövs?

kattTitta på sömnen, dygnsrytmen och sömnkvalitén. Behövs det någon förändring? Pigg som en kattunge på morgonen? Bra, fortsätt så.

Trött och ej kontaktbar före kl 11 på fm? Titta på kvällsaktiviteterna, vad gör jag på kvällen, dator, TV, TV-spel? När släcker jag?

Kosten? Hjärnan är den mest energikrävande delen av kroppen. Hjärnan behöver ha energi hela tiden. Efter 6-8 h fasta (över natten) måste hjärnan ha energi. Det betyder att man äter något t ex yoghurt och liten macka. Den som orkar äter förstås mer. Behövs det ett mellanmål/frukt efter ett par timmar i väntan på lunch/middag? De stora muskelgrupperna kräver mycket kolhydrater och protein för att jobba effektivt, samt reparera sig.

Nikotinet är en helt egen fråga. Hoppas att förslaget som är lämnat till regeringen om utökade restriktioner mot rökning på allmän plats går igenom.
En ny rökpolicy på Tullängsgymnasiet jobbas på nu.

// Heléne Carlsson, processledare Välbefinnande

 

BFL Vecka 50

Alla jullovslängtande grupper avslutade diskussionerna kring den första nyckelstrategin – Att tydliggöra målen. Vidare så gjorde vi en halvtidsutvärdering kring höstterminens arbete med Bedömning För Lärande. Hur långt har vi kommit? Vad ska vi tänka på och/eller ändra på till vårterminen? En kort sammanfattning kommer här på bloggen efter sammanställning längre fram.

Nu tar vi jullov och laddar batterierna inför vårterminen!

god jul

//Bertil Eliasson, processledare BFL

En digital utvecklingsplan – del 3

DPUPå det tredje tisdagsmötet, och det sista för den här terminen, gick vi igenom den justerade mallen av  “Min digitala utvecklingsplan”  som vi, lärspridare, justerat utifrån våra lärarkollegors synpunkter som dök upp på det förra mötet. Vi berättade om hur vi har tänkt oss samt hur mallen är tänkt att användas.

Efter genomgången fick varje lärare sitta var för sig och skriva på sin egna digitala utvecklingsplan via mallen vi tagit fram tillsammans. När det var ca 10 minuter kvar av mötet fick lärarna sätta sig två och två och diskutera varandras plan och ge varandra respons: för att se om deras plan var rimlig, formulerad på rätt sätt eller om de hade några andra funderingar och tankar som kunde hjälpa den andra framåt i utformandet av sin mall.

Härmed är vårt fokus med digital utvecklingsplan avslutat.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

Processprat

ProcesstrappanSom processägare och ansvarig för styrprocessen Kvalitet så har jag i dagarna haft möte med några av processledarna i vår verksamhet. Syftet med mötet var att stämma av nuläget i resp. process och även diskutera tillsättning av ev. processteam. Vi jobbade även fram ett första utkast på innehåll till kommunens mall för processinventering>>.

 

Frågorna vi utgick från i samtalet var:

1) Hur tänker du kring rubrikerna i processinventerings-mallen och ”din” process?
2) Var är du just nu?
3) Har du format/satt samman/tänkt kring ev. processteam till ”din” process?
4) Vad är nästa steg i processen?
5) Vad behöver du för stöd/hjälp för att komma vidare?

Fyra av tio ”processprat” är genomförda och resterande fortsätter vi med efter jul. Målet är att till vårt kvalitetsseminarium i februari ha inventerat och beskrivit nuläget i varje process och då kunna fokusera på steg 5 i förberedelsefasen: Definiera processmål och ta fram en uppföljningsplan.

/Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet

BFL Vecka 49

FrageteckenI veckans förberedelser så planerar vi att avrunda inför jullovet. Vi repeterade syftet med hela processen och vår vision. Och så utvärderade vi terminen i processteamet, vad behöver vi ändra på inför nästa termin? Fokus under höstterminen har varit det första steget i BFL-strategierna: Tydliggöra målen för lärare såväl som elever. Nästa vecka ska vi avsluta den första nyckelstrategin och alla pedagoger ska få göra samma utvärdering.

//Bertil Eliasson, processledare BFL

En digital utvecklingsplan – del 2

DigutvplanVid början av det andra av våra tisdagsmöten visade vi upp en liten film som berättade om SAMR-modellen (EFFO-modellen) – vad denna modell innebär samt hur man kan nå dessa nivåer. Därefter delade vi upp lärarna på RGTU i “ämnesgrupper” och de fick tillsammans diskutera vilka uppgifter/aktiviteter de har i sina kurser som ingår i SAMR-modellen samt vilka nivåer de har uppnått.

Efter att varje “ämnesgrupp” har antecknat ner olika punkter via It’s learning gick vi, lärspridare, vidare till den andra delen av mötet. Vi visade då upp vårt förslag på hur en “Min digital utvecklingsplan”-mall skulle kunna se ut. Lärarna fick sedan diskutera kring mallen och ge synpunkter på mallen.

Utifrån synpunkterna som dök upp under detta tillfälle justerar vi, lärspridare, nu vår “Min digital utvecklingsplan”-mall inför vårt nästa tillfälle, dvs den 16 december.

/Sara Selling och Kenny Åkesson, lärspridare och processledare i 1 till 1

BFL Vecka 47

BFL47Vi började med att repetera nyckelstrategierna och sen fortsatte vi diskussionen om hur vi ska tydliggöra målen för eleverna. Dels för hela kursen och dels för en lektion eller för ett avsnitt som kanske pågår längre tid.

Det finns skillnader mellan karaktärsämnena och de gymnasiegemensamma ämnena i förutsättningar för att klargöra målen för eleverna. Vidare så diskuterade vi hur vi på ett tydligt sätt ska förklara de olika nivåerna och kvalitéerna i kunskapskraven. Tills nästa gång ska vi ta med ett bra exempel och ett dåligt exempel på hur vi tydliggör för eleverna både mål och kunskapskrav.

//Bertil Eliasson, processledare BFL