Etikettarkiv: Processkartläggning

Processprat

ProcesstrappanSom processägare och ansvarig för styrprocessen Kvalitet så har jag i dagarna haft möte med några av processledarna i vår verksamhet. Syftet med mötet var att stämma av nuläget i resp. process och även diskutera tillsättning av ev. processteam. Vi jobbade även fram ett första utkast på innehåll till kommunens mall för processinventering>>.

 

Frågorna vi utgick från i samtalet var:

1) Hur tänker du kring rubrikerna i processinventerings-mallen och ”din” process?
2) Var är du just nu?
3) Har du format/satt samman/tänkt kring ev. processteam till ”din” process?
4) Vad är nästa steg i processen?
5) Vad behöver du för stöd/hjälp för att komma vidare?

Fyra av tio ”processprat” är genomförda och resterande fortsätter vi med efter jul. Målet är att till vårt kvalitetsseminarium i februari ha inventerat och beskrivit nuläget i varje process och då kunna fokusera på steg 5 i förberedelsefasen: Definiera processmål och ta fram en uppföljningsplan.

/Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet

ITS Processen

ITSVeckan efter höstlovet träffade jag vår kvalitetsutvecklare på RGTU och två externa processhandledare/verksamhetsutvecklare från Örebro kommun. Syftet var att kartlägga och definiera ITS-processen i förhållande till övriga processer som ingår i vårt kvalitetsarbete. Vi diskuterade ITS-processens inriktning och utveckling genom att formulera verksamhetens behov och önskat utfall och kom fram till följande.

  • Behov: Ökad kompetens hos lärare i lärplattformen ITS
  • Utfall: Lärarna använder lärplattformen (ITS) som pedagogiskt stöd och verktyg i verksamheten.

Plattformen uppfattas ibland som svår och krånglig att hantera. För att uppnå önskat utfall, att lärarna uppfattar och använder ITS som ett pedagogiskt stöd och verktyg i sin vardag, är behovet av utbildningsinsatser nödvändigt. Parallellt med olika insatser bör även krav framföras till plattformens ägare som syftar till att förenkla plattformens olika funktioner.

I dagsläget finns det några olika områden där både ökad kompetens och förenklade funktioner skulle underlätta arbetet. Exempel är: Information, Kurser/Uppgifter/Material, Omdömen/Utvecklingssamtal, Bedömning/Matriser. En utmaning blir att sprida kunskap utifrån lärarnas olika behov och ingångsnivå samtidigt som plattformen är i ständig utveckling.

Utifrån ovanstående enades vi om processnamnet: ”Tillhandahålla stöd (till lärarna) för arbete med lärplattformen ITS”

//Christer Backlund, processledare ITSlearning