Etikettarkiv: Trygghetsteam

Aktuellt – vecka 19

Då har vi gått in på terminens slutspurt. APL-perioderna är över för detta läsår och alla miljöbesöken genomförda. I veckan fick vi ta del av utvärderingen efter miljöbesöken – från både elever och medföljande föräldrar och skolpersonal. Utvärderingen visade att miljöbesöken var uppskattade och att eleverna upplevde att de fått bra information om Riksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och blivit väl bemötta av elever och personal på skolan. Roligt! Nu hoppas vi att alla söker till Riksgymnasiet i framtiden.

enkatsvar miljobesok

Denna vecka har vi också haft terminens sista Programlyft – denna gång med tema Trygghet. Efter 2 timmars diskussioner inom de olika programmen så återsamlades ledningsteam och det främjande trygghetsteamet tillsammans med elevrepresentanter för att diskutera vad eleverna pratat om ute på sina program. Det blev många blandade intryck, det finns många saker som eleverna upplever fungerar bra och där de känner trygghet men vi har också många och stora utvecklingsområden som vi behöver arbeta vidare med. Med hjälp av elevernas redovisningar och minnesanteckningar så finns nu mycket underlag för detta arbete.

Steg RGTUI tisdags kickade vi också igång utbildning för all personal inom ITSlearning. All personal ska genomgå fyra steg under denna och nästa termin. Den här veckan startade vi med ”Steg RGTU” – en orientering i infopanelen och menyerna på ITSlearning. Vår processledare för ITSlearning, Christer Backlund, gick igenom detta med oss och efteråt följde våra processledare för en-till-en och tillika lärspridare, Sara Selling och Kenny Åkesson upp detta genom att presentera ett test på dessa kunskaper som alla ska genomföra innan veckan är slut. Vid ett godkänt resultat får man fortsätta till nästa steg i utbildningen. Men behöver man mer tid för information och utbildning så går man ”Steg RGTU” igen innan man går vidare.

Trygghet – Bakgrund (Lättläst)

Citat trygghetDet finns en rapport där 379 ungdomar som hoppat av gymnasiet berättar varför de hoppade av. De flesta säger att det var för att de kände sig mobbade eller ensamma i skolan.

Det är viktigt att elever är trygga i skolan, både för att må bra och för att klara sin utbildning. Det finns en lag som säger att all personal på skolan ska arbeta för att alla elever ska känna sig trygga.

I augusti träffades all personal och pratade om hur vi kan arbeta mot mobbning.

Fyra lärare och jag har bildad en grupp som jobbar extra mycket med trygghet. Vi har träffats några gånger och kommer att fortsätta att träffas. Det är väldigt viktigt vad eleverna tycker och jag kommer arbeta tillsammans med dem också.

Alla elever ska känna sig trygga i skolan – varje dag!

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet

Trygghet – Bakgrund

Citat trygghetI en rapport berättar 379 ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier vad orsaken till avbrottet är. Fler än hälften av de tillfrågade ungdomarna uppgav att orsaken var att de kände sig mobbade eller utanför den sociala gemenskapen i skolan   (10 orsaker till avhopp, ungdomsstyrelsen 2013:2).
Det är alltså oerhört viktigt att eleverna känner sig trygga i skolan, både för sitt välbefinnande men även för att klara sina studier. Dessutom finns tydlig lagstiftning när det gäller skolans ansvar, all personal på en skola ska arbeta för elevernas trygghet. I processen trygghet kommer vi intensivt att arbeta för att varenda elev på Riksgymnasiet på Tullängsgymnasiet ska känna sig trygg i skolan.

I augusti hade personalen två kickoff-dagar i Loka, då diskuterades bl.a. hur vi gemensamt kan arbeta förebyggande och främjande i trygghetsfrågan. Vi diskuterade platser i skolan som kan uppfattas som otrygga av elever och hur vi konkret kan göra för att vara ”vakna vuxna” och skapa en trygg miljö för våra elever.

Vi har ett nyskapat trygghetsteam som har träffats några gånger under höstterminen och som kommer att fortsätta att träffas för att diskutera trygghet. Detta team består av mig och fyra lärare, även skolpyskologen har varit med på våra träffar. Jag som processledare kommer även att samarbeta med fler av skolpersonalen i trygghetsarbetet. Elevernas åsikter är givetvis oerhört viktiga och därför kommer även de att involveras i trygghetsarbetet.

Det är viktigt att trygghetsfrågan inte blir enskilda aktiviteter, utan att trygghetsarbetet genomsyrar hela skolans verksamhet.

// Malin Samuelsson, processledare Trygghet