Etikettarkiv: Vision

Hur blev det?

Tre läsår har snart gått och vi är redo för att summera vårt arbete. Under tre år har vi samlat in underlag, funderat, analyserat, ändrat och justerat. I dagsläget har vi en god bild av vad som fungerar i vår verksamhet och hur vårt läsår behöver struktureras upp för att arbetet ska flyta på. Självklart har vi även identifierat många utvecklingsområden som kvarstår och just nu funderar vi på hur vi bäst går vidare med vår organisation, är det bra att fortsätta att jobba med processer eller ska vi hitta andra former för vår organisation? Grunden för vårt nästa läsår ser iallafall ut så här: RGTU Läsårsplanering lå1718 GRUND Inför nästa läsår har vi försökt vara noga med att hitta ett jämt flöde av utvecklingssamtal, arbete med studieuppföljningen, APL/praktikperioder, hemresor, nationella prov, programbesök och skolbesök. Det är en stor utmaning att inte de stora ”aktiviteterna” ska krocka med varandra samt att få en rimlig och jämt fördelad arbetsbelastning på både elever och personal. Men nu tror vi att vi har kommit fram till en framkomlig väg.

Men hur gick det då med Visionen? En vision är ju just en vision som ska ange riktning och sätta ord på vilken effekt vi vill se i vår verksamhet. Vi valde som strategi att jobba med processledningsmodellen och för att följa upp så använde vi målen i vår kvalitetsplan och jobbade med våra uppföljningsverktyg: enkäter (CMA-skolenkät och LivHälsaUng) samt kvalitativa mätningar i form av intervjuer med våra elever där vi under åren diskuterat välbefinnande- och trygghetsfrågor med samtliga elever men även lagt extra fokus på den elevgrupp som började hos oss i augusti 2014 och som nu tar studenten i juni. Dessa elever har vi under tre tillfällen intervjuat med våra ”nollbas-frågor” som gett oss möjlighet att få fördjupad insikt om hur just dessa elever ser på sin skolsituation och framtidstro. Resultatet från dessa frågor finner du här: Resultat Nollbas Aug14 Sep15 Jan17

Tyvärr har både enkätsvaren från CMA-skolenkäten samt LivHälsaUng-enkäten blivit försenade så resultatet från dessa utvärderingsverktyg får jag återkomma med längre fram.

Som en liten bonus kan vi dock redovisa svaren på frågan ”Ska du sommarjobba (eller jobba efter studenten) på din APL/praktikplats?” som vår APL-samordnare Rigmor ställde till alla 2or, 3or och 4or (40 st) efter deras APL/praktikperiod vt17. 19 av eleverna svarade JA på frågan!! Mycket positivt och ett resultat vi aldrig varit i närheten av tidigare…

//Anna-Eva Olsson, processledare Kvalitet

Inför nästa läsår

RGTU StudentmössaEleverna har gått på sommarlov eller tagit studenten men fortfarande pågår aktivitet här på skolan för oss personal. Vi knyter ihop, avslutar och summerar och själv så slutjusterar jag just nu nästa års läsårsplanering. Nedan följer en sammanfattning av de justeringar vi gör inför kommande läsår utifrån de erfarenheter vi gjort under de två första åren av våra tre ”visionsår”:

Mentorsteamet: Utökad tid för gemensamt arbete/planering/lärande. Utökad tid för individuellt arbete med enskilda elever. Tisdagar 9.00-10.00. Varannan vecka mentorsteam, varannan vecka individuell tid.

Studiotimme – tisdagar 9.00-10.00 med alla lärare som inte är mentorer.

– Ta bort omdömen. Skriv studieuppföljning. Bara grönt eller rött. Följ rutin för stöd vid rött.

Utvecklingssamtal: 3 stycken per år: PUU:

Planeringssamtal (med Välbefinnandefrågor i september),

Utvecklingssamtal (gå igenom Studieuppföljning i jan/feb),

Uppföljningssamtal (med Trygghetsfrågor i maj)

– F5: Feedback var 5e vecka: Varje elev har samtal var femte vecka med undervisande lärare hur det går och var eleven ligger till i sin kunskapsutveckling

– Uppstart/Uppföljning APL: Fokus och in i schemat för karakärslärarna

CMA-enkäten på teckenspråk – önskemål från eleverna att vi spelar in CMA-frågorna på teckenspråk som de kan titta på när de svarar på enkäten.

Vikarielösning Vi justerar vår lösning vid lärares korttidsfrånvaro.

Elevråd + Programlyft Programlyften finns kvar men kompletteras med elevråd. Elevrådet får inflytande över planeringen och uppföljning av Programlyften.

//Anna-Eva Olsson, Processledare Kvalitet

En rektor reflekterar

vintervägSå här under julledigheten har jag hunnit att reflektera kring vårt utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete som startade hösten -14 då vi skapade vår vision. Utvecklingsarbetet har en treårsplan som alltså nu nått halvvägs. Jag anade inte då, höstterminen 14, vilket genomgripande arbete som vi gav oss in på. När jag tittar tillbaka på vad som hänt kan jag konstatera att vi tillsammans skapat massvis med mervärde till våra elever och för den delen också till oss själva.

Att arbeta med processer och med en tydlig satsning på en kvalitetsprocess tror jag har varit, är och kommer att vara framgångsfaktorn nummer ett. Att hålla fokus på dessa processer är periodvis svårt, då skolan är en arbetsplats som är händelsestyrd, allt kan hända och händer. Denna händelsestyrda vardag måste prioriteras samtidigt som det mer långsiktiga utvecklingsarbetet pågår parallellt. I detta har vi en utmaning.

Om de två första terminerna kännetecknades av ett härligt go så har jag upplevt den senaste terminen mer svajig. Exakt vad detta beror på är svårt att sätta fingret på men oavsett så tror jag att vi i ledningen måste försöka vara mer tydliga och närvarande i olika sammanhang.

I dag har vi en positiv trend bland våra elever med högre närvaro, fler som klarar gymnasiet på 3 år samt färre avstängningsärenden. Lägg till att vi nog alla kan skriva under på att bemötandet mellan elever är klart bättre idag än tidigare, så det känns mycket positivt. Om detta beror på vårt utvecklingsarbete eller ej är så klart omöjligt att svara på. Helt säkert har våra ”mjuka” processer bidragit starkt till denna positiva trend.

Nu laddar vi för ännu en termin fylld med härliga möten med elever och kollegor. Det kollegiala lärandet är ingen fluga utan en framgångsfaktor som vi ska dra än mer nytta av i framtiden. På vår sektor har vi många möten, utan möten ingen utveckling men lika fullt kan ett och annat möte kännas som man klarat sig utan. Problemet är bara att det på förhand inte går att säga eller ens sia om vilket möte vi inte behövde.

Avslutar med ett citat från Lou Rossling: Om ett möte ska bli bra beror det 100% på mig men också 100% på dig. Detta gäller möten människor emellan oavsett i vilken form man möts.

//Anders Adamson, Rektor, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Tullängsgymnasiet

Aktuellt – vecka 24/25

studentmössorDå stänger vi det här läsåret och går på sommarlov och semester. Vi har lagt en tredjedel av vår ”visionstid” bakom oss och under detta år skapat strukturer att bygga vidare på. På återseende igen i augusti! Tack och glad sommar till er alla!

Program Loka

Loka flaggaUnder våra två kickoff-dagar i Loka hade vi två uttalade mål: 1) att lära känna varandra och 2) att starta ett antal processer. För att utnyttja tiden maximalt så började deltagarna redan på bussresan att twittra sina förväntningar på dagarna i Loka. Under dessa dagar använde vi sedan konsekvent #RGTU i våra tweets och du finner en sammanfattning av dessa här.

Programmet inleddes med en film där rektor Anders Adamson beskrev sin vision för de närmsta tre åren. Filmen följdes av två frågeställningar kring lärarrollen och avslutades med att alla deltagare via Socrative fick komma med förslag på innehåll till våra tisdagsmöten där vi ska dela med oss av erfarenheter och lärdomar till varandra.

Eftermiddagen dag 1 ägnades åt arbete med kunskapskraven i våra olika kurser samt förslag på samarbete/beröringspunkter mellan karaktärsämnena och de gymnasiegemensamma ämnena (GG-ämnen). För att samla så mycket idéer som möjligt på konkreta samarbeten så organiserades detta som en speeddating där GG-ämnena i sina ämnesgrupper fick 10 minuter var hos karaktärsämnena. Vi roterade sen så att alla GG-ämnen mött samtliga karaktärsämnen.

Eftermiddagen avslutades med ”det här visste du inte om…”, dvs alla hade fått lämna in en rolig/annorlunda/knasig fakta om sig själv. Alla skulle sen försöka placera in rätt person på rätt fakta. Rätt svar publicerades sen till middagen där även prisutdelning ägde rum.

Dag 2 hade fokus på trygghetsarbete, mentorsrollen, introveckan med eleverna och avslutades med en utvärdering av Loka-dagarna. Programpunkt ”Trygghetsarbete” inleddes med bakgrund och film presenterat av vår kurator Malin och vår studie- och yrkesvägledare Josefine. Efter inledningen fick vi två och två gå ut och diskutera fyra givna frågeställningar (walk-and-talk) som vi redovisade på twitter från stigarna i skogarna runt Loka brunn.

IMG_0903Programpunkt ”Mentorsrollen” inleddes med individuell tid för att fundera på några givna frågeställningar presenterade av tf rektor Maria. Dessa diskuterades sedan i mindre grupper/par och sammanställdes slutligen tillsammans på whiteboarden (EPA-enskilt/par/alla).

Efter lunch ägnade vi drygt en timme åt att diskutera introveckan, dvs den första veckan med eleverna. Vi delade in oss i givna grupper med olika ansvarsområden som lärare Sara presenterade och vi påbörjade sen planeringsarbetet inför elevernas ankomst. Målbild, Hjälpmedel och stöd, Studieteknik, Vila – äta – röra sig, Uppropsdagen, Stadsvandringen och Lära-känna övningar var de olika områdena som vi diskuterade.

Dagen avslutades med information om schema och annat relevant för närmsta dagarna. Innan deltagarna klev på bussen för hemresa så utvärderades dagarna utifrån de förväntningar deltagarna twittrat på bussen dit och de mål som Anders uttalat i sin film. Alla fick också ge feedback på program och upplägg i form av ”två stjärnor och en önskan”. Värdefull feedback för planering av kommande gemensamma aktiviteter.

lokavyFrån arrangörernas sida så konstaterar vi att Loka med natur och omgivningar visade sin vackraste sida och att allt flöt på och att maten och fikat var alla till belåtenhet. Några besökte spa och vattensalong under vistelsen och Södra Loken med ljummet vatten, bjöd in till både kvälls- och morgondopp.

Tack till alla medverkande för två givande dagar som får bli vår grund att stå på inför kommande utvecklingsarbete.

//Rigmor F Gustafsson & Anna-Eva Olsson

 

 

Vision 2017

Då var vi igång igen efter sommarlovet. Vi startade läsåret med två heldagar vid Loka Brunn. Innehållet till programmet hade vi tillsammans tagit fram vid ett idémöte i våras. Mer om dessa dagar finner du i kommande blogginlägg. Dagarna inleddes med att rektor Anders Adamson presenterade sin vision för vart vi ska vara 2017. Eftersom han själv inte var på plats under dessa dagar så hade han formulerat sig i följande film: (välj teckenspråk eller stödtext)

//Anna-Eva Olsson